Algemene voorwaarden kleurwedstrijd Marc de Bel

 

1. Organisatie

De wedstrijd rond de actie wordt georganiseerd door De Vrienden van het Park, met zetel te Toverstraat 6, 9080 Beervelde.

Dit reglement legt de bijzondere deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de wedstrijd rond de actie “Kleurwedstrijd Marc de Bel”.

2. Periode

De kleurwedstrijd loopt vanaf 07/09/2021 tot 09/10/2021 - 17u.

3. Wie kan deelnemen?

Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Als een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. De Vrienden van het Park houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door De Vrienden van het Park opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.

Alleen volledig ingevulde deelnemingsformulieren die voor het einde van de wedstrijd ontvangen zijn worden in aanmerking genomen.

Per deelnemer kan maximum per e-mailadres (en postadres) één prijs gewonnen worden.

De Vrienden van het Park kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door De Vrienden van het Park voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op een van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw.

4. Indienen van de ingekleurde tekening

De ingekleurde tekening kan via de post (voldoende gefrankeerd) verstuurd worden naar De Vrienden van het Park, Toverstraat 6, 9080 Beervelde of gescand verstuurd worden naar admin@parkvanbeervelde.be of afgegeven worden tijdens de Tuindagen van Beervelde aan de stand van Ecosnooze (standnummer 502).

De ingekleurde tekening moet ten laatste zaterdag 9 oktober 2021 in ons bezit zijn. De winnaars worden op zondag 10 oktober 2021 tijdens de Tuindagen van Beervelde bepaald door een jury bestaande uit Marc de Bel en Mieke Poppe (onder voorbehoud).

5. Welke prijzen geven we weg?

Verschillende boeken van Marc de Bel, een alpacawandeling... De prijzen voor de winnaars zullen ten gepaste tijde zichtbaar zijn op de homepage van www.parkvanbeervelde.be.

De prijzen zijn ondeelbaar en moeten aanvaard worden zoals deze worden toegekend. De prijs kan niet afgestaan, te koop aangeboden (vb. eBay) of ingeruild worden voor een som geld.

De Vrienden van het Park maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. De Vrienden van het Park kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

Alle prijzen worden opgestuurd met de post. De Vrienden van het Park kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of vertraging.

6. Verloop van de wedstrijd

De winnaars van de kleurwedstrijd worden binnen de 7 dagen na het einde van de wedstrijd persoonlijk op de hoogte gebracht. De winnaars worden niet openbaar bekendgemaakt. De winnaars ontvangen een bericht op het mailadres vermeld op het wedstrijdformulier. Als niet binnen de 5 dagen geantwoord wordt, vervalt het recht op de prijs en heeft hij/zij geenszins recht op een compensatie.  De winnaar wordt dan de volgende in de rangschikking.

7. Algemene bepalingen

Het reglement van deze wedstrijd is terug te vinden op de website www.parkvanbeervelde.be.

Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname het wedstrijdreglement aanvaard te hebben. Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie m.b.t. de wedstrijd en de organisatoren.

De Vrienden van het Park kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van De Vrienden van het Park ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of als de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. De Vrienden van het Park kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen.

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt De Vrienden van het Park zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door De Vrienden van het Park.

De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat De Vrienden van het Park de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig de Privacy -en cookieverklaring van De Vrienden van het Park. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op https://www.parkvanbeervelde.be/nl/node/799.

Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator.

De Vrienden van het Park kan om organisatorische redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen.